Pinge. Pinge ühik.

 

Meenutame varemõpitut:

 

Elektrivooluks nimetatakse laetud osakeste suunatud liikumist.

 

Elektrivool tekib elektrijuhtides, milles on vabad laengukandjad.

 

Vabadeks laengukandjateks on :

      metallides – vabad elektronid

      elektrolüütide vesilahustes katioonid ja anioonid.

 

Elektrivoolu tekkimise tingimuseks on:

A.      vabade laengukandjate olemasolu

B.      et vabadele laengukandjatele mõjuksid elektrijõud.

 

Vabade laengute ümberpaigutamiseks vooluringis on vaja teha tööd.

 

Elektriväli teeb tööd laetud osakeste ümberpaigutamisel elektrivooluringis.

 

Elektrivälja tekitab vooluringis vooluallikas.

 

Mida nimetatakse pingeks?

 

Elektrivälja pingeks juhi kahe punkti vahel nimetatakse elektrivälja poolt laetud osakeste ümberpaigutamisel tehtud töö ja osakeste kogulaengu jagatist.

 

Pinge on füüsikaline suurus, mida tähistatakse tähega U . Seose pinge U, elektrivälja töö A ja elektrilaengu q vahel saab avaldada järgmiselt:

 

 

Millega võrdub pinge juhis kahe punkti vahel?

 

Elektrivälja pinge juhi kahe punkti vahel on arvuliselt võrdne elektrivälja tööga ühikulise elektrilaengu ümberpaigutamisel juhi ühest punktist teise.

 

Kuidas saame pingeühiku?

 

 

Järgnevatel joonistel on kujutatud nelja erinevat juhti ning ringikestega teatud hulka laetud osakesi, mis elektrijõudude mõjul neis liiguvad. Kui ringikese sees on üks “+” märk, on laetud osakeste kogulaeng 1 C, kui kaks “+”  märki, siis 2 C jne. Elektrilaengu liikumisel punktist 1 punkti 2 teevad elektrijõud tööd, mille suurus on igal joonisel antud.

Kui suur peab olema pinge juhi punktide 1 ja 2 vahel, et laetud osakeste ümberpaiknemisel  tehtud töö oleks võrdne joonisel antuga?

Et elektrilaeng paikneks juhi punktist 1 punkti 2, peab pinge nende punktide vahel olema

 

A = 1J[A1] 

A =15J[A2] 

Joonis A

Joonis B

 

A = 8J[A3] 

A= 8J[A4] 

Joonis C

Joonis D

 

 

 

Lõpeta tehted: 

 

[A5] 

[A6] 

[A7] 

 

[A8] 

 

[A9] 

 

[A10] 

 

Pinge mõõtmine. Voltmeeter.

 

 

 

Teisenda.

 

MV

 

V

KV

mV

V

kV

 

 

12

 

 

220

 

 

 

 

115

25

 

 

350

 

 

 

 

 

50

 

 

0,8

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

0,5

6000

 

 

 

 

 

 

 

Täida lüngad ja lõpeta laused

 

Pinge mõõtmiseks kasutatakse[A11]  ............

Voltmeeter ühendatakse  vooluringi[A12]  ……………………………… juhiga, mille pinget tahetakse mõõta.

Voltmeetri ühendamisel tuleb jälgida[A13]  …………… juhis.

 

Täienda joonist juhtmetega vooluringi koostamiseks nii, et saaks mõõta pinget lambi klemmidel. Vooluringi kõrvale visanda sama vooluringi elektriskeem.

 

 


 [A1]1 V

 [A2]5 V

 [A3]2 V

 [A4]4 V

 [A5]

 [A6]

 [A7]

 [A8]

 [A9]

 [A10]

 [A11]Voltmeetrit

 

 [A12]rööbiti

 [A13]voolu suunda