Jõud

 

1.   Mida nimetatakse jõuks[A1] ?

 

2.   Milliseid jõudusid teame looduses[A2] ?

 

3.   Mida nimetatakse gravitatsiooniks[A3] ?

 

 

4.   Kuidas on omavahel seotud gravitatsioonijõud ja keha mass[A4] ?

 

5.   Kuidas on gravitatsioonijõud seotud, kehadevahelise kaugusega[A5] ?

 

 

6.   Mida nimetatakse hõõrdejõuks[A6] ?

 

7.   Mida nimetatakse seisuhõõrdejõuks[A7] ?

 

 

8.   Mida nimetatakse liugehõõrdejõuks[A8] ?

 

 

9.   Millega saab mõõta hõõrdejõudu[A9] ?

 

10.                     Millest sõltub liughõõrdejõud[A10] ?

 

11.                     Kuidas saab suurendada hõõrdejõudu[A11] ?

 

12.                     Kuidas vähendatakse hõõrdejõudu[A12] ?

13.                     Mida nimetatakse keha deformatsiooniks[A13] ?

 

14.                     Millist keha nimetatakse elastseks[A14] ?

 

 

15.                     Mida nimetatakse elastsusjõuks[A15] ?

 

16.                     Millisel nähtusel põhineb dünamomeetri töö[A16] ?

 

 

17.                     Mida nimetatakse rõhuks[A17] [A18] ?

 

 

18.                     Kuidas nimetatakse rõhuühikut[A19] ?

 

 

19.                     Missuguse valemi järgi arvutatakse rõhku[A20] ?

 

20.                     Mida nimetatakse resultantjõuks[A21] ?

 

 

21.                     Kuidas leitakse resultantjõudu[A22] ?

 

 

 


 [A1]Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele kehale.

 

 [A2]

 [A3]Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse tõmbumise nähtust.

 

 [A4]Gravitatsioonijõud ja keha mass on omavahel võrdelises seoses, st, mida suurem on kehade mass, seda suurem on gravitatsioonijõud.

 

 [A5]Gravitatsioonijõud ja kehadevaheline kaugus on seotud omavahel pöördvõrdeliselt, st mida suurem on kehadevaheline kaugus, seda väiksem on nendevaheline gravitatsioonijõud.

 

 [A6]Hõõrdejõuks nimetatakse jõudu, mis takistab kokkupuutes kehade hõõrdumist teineteise suhtes.

 

 [A7]Hõõrdejõudu, mis takistab keha liikumahakkamist, nimetatakse seisuhõõrdejõuks.

 

 [A8]Liugehõõrdejõuks nimetatakse hõõrdejõudu mis tekib keha libisemisel teise keha pinnal.

 [A9]Hõõrdejõudu saab mõõta dünamomeetriga.

 

·        [A10]Rõhumisjõust

·       Pindade töötlusest

·       Kehade materjalist.

 

 [A11]Hõõrdejõu suurendamiseks karestatakse pindu, suurendatakse kehade kokkupuute pindala ,valitakse kehadele sobivamad materjalid.

 

 [A12]Lihvitakse kehade kokkupuute pindasid, kasutatakse määrivaid aineid ja kehadele leitakse sobiv materjal.

 

 [A13]Keha kuju muutumist nimetatakse keha deformatsiooniks.

 

 [A14]Elastseks nimetatakse keha, mille kuju pärast deformeeriva jõu lakkamist taastub.

 

 [A15]Elastsusjõuks nimetatakse kehas tekkivat  jõudu, mis on võrdne, kuid vastassuunaline keha deformeeriva jõuga.

 

 [A16]Dünamomeetri töö põhineb mõõdetava jõu võrdlemises dünamomeetei vedru elastsusjõuga.

 

 [A17]Rõhuks nimetatakse füüsikalist suurust, mis võrdub pinnale risti mõjuva jõu  ja kehade kokkupuutepinna jagatisega.

 

 [A18]

 [A19]Rõhuühikuks on 1 paskal 1Pa

 

 [A20]

 [A21]Resultantjõuks nimetatakse jõudu, mille mõju kehale on samasugune, kui sellele kehale üheaegselt rakendatud mitme jõu mõju kokku.

 

 [A22]Resultantjõu leidmiseks samasuunalised jõud liidetakse kokku ja vastassuunalised jõud lahutatakse.