Jõud

Täida lüngad

Sisesta lünka sobiv sõna.
Jõud on füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha teisele kehale.

Gravitatsiooniks nimetatakse mistahes kehade vastastikuse nähtust.


Gravitatsioonijõud ja keha mass on omavahel võrdelises seoses, st, mida on kehade mass, seda on gravitatsioonijõud.

Gravitatsioonijõud ja kehadevaheline kaugus on seotud omavahel pöördvõrdeliselt, st. mida on kehadevaheline kaugus, seda on nendevaheline gravitatsioonijõud.

Hõõrdejõuks nimetatakse jõudu, mis kokkupuutes kehade hõõrdumist teineteise suhtes.

Hõõrdejõudu, mis takistab keha liikumahakkamist, nimetatakse .

nimetatakse hõõrdejõudu mis tekib keha libisemisel teise keha pinnal.
Hõõrdejõudu saab mõõta .
Hõõrdejõu suurus sõltub , pindade töötlusest ja kehade materjalist.

Hõõrdejõu karestatakse pindu, suurendatakse kehade kokkupuute pindala ,valitakse kehadele sobivamad materjalid.

Hõõrdejõu lihvitakse kehade kokkupuute pindasid, kasutatakse määrivaid aineid ja kehadele leitakse sobiv materjal.

Keha kuju muutumist nimetatakse keha .

Elastseks nimetatakse keha, mille kuju pärast deformeeriva jõu lakkamist .

Elastsusjõuks nimetatakse kehas tekkivat jõudu, mis on võrdne, kuid keha deformeeriva jõuga.

Dünamomeetri töö põhineb mõõdetava jõu dünamomeetei vedru elastsusjõuga.

Rõhuks nimetatakse füüsikalist suurust, mis võrdub pinnale risti mõjuva jõu ja kehade jagatisega.

on 1 paskal 1Pa
nimetatakse jõudu, mille mõju kehale on samasugune, kui sellele kehale üheaegselt rakendatud mitme jõu mõju kokku.

Resultantjõu leidmiseks samasuunalised jõud kokku ja vastassuunalised jõud .